Project Description

Deze rapportage geeft inzicht in de opgaven waar het Waddengebied mee geconfronteerd wordt als gevolg van klimaatverandering en beschrijft voorstellen voor onderzoek, dat moet leiden tot oplossingen en maatregelen. Ook monitoring komt uitgebreid aan de orde.

Download Samenvatting plan van aanpak

2010, in opdracht van Deltaprogramma Waddengebied