Project Description

De (niet in  uitvoering genomen) Beleidslijn kust 2015 formuleert op hoofdlijnen randvoorwaarden voor initiatieven met een ruimtebeslag in het kustfundament, beredeneerd vanuit de beleidsdoelen voor waterveiligheid. Wegens protest heeft de minister de beleidslijn uiteindelijk niet in uitvoering genomen maar besloten tot het opstellen van het ‘Kustpact’.

Download beleidslijn

2015, in opdracht van Rijkswaterstaat, WVL