Kustprojecten

Moniek Löffler is deskundig op het gebied van de kust en de duinen. Al sinds 1991 werkt zij enthousiast mee aan tal van kustprojecten op het gebied van beleid, beheer en onderzoek. Eerst bij een adviesbureau (Bureau Duin & Kust), waar zij bijdroeg aan beheerplannen voor de duinen, later bij Rijkswaterstaat (DWW en RIKZ). Zij werkte onder andere aan dynamisch kustbeheer, ecologische effecten van suppleties, waterveiligheidsbeleid, duinontwikkeling Tweede Maasvlakte, de Derde Kustnota, multifunctionele zeeweringen en Safecoast. Verder was zij themaleider kust bij WINN (het innovatieprogramma van Rijkswaterstaat).

Ook na de oprichting van Bureau Landwijzer (in 2006) droeg Moniek bij aan tal van kustprojecten. Hieronder een aantal voorbeelden…

Dynamiek in de kustzone

2018, in opdracht van RWS-WVL

In 2017/18 werd een studie uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in doelen en achtergronden van het huidige dynamisch kustbeheer. De informatie daarvoor werd onder andere opgehaald bij regionale kustoverleggen . De studie levert bouwstenen voor vergunningverlening en voor (toekomstig) landelijk kustbeleid.

Werkzaamheden: Uitvoeren studie, via regiobezoeken, literatuurstudie en gesprekken. Opstellen eindrapport. In samenwerking met Bureau Strootman Landschapsarchitecten.

Jaarlijkse Workshops Dynamisch kustbeheer

2010 – heden , in opdracht van STOWA

Sinds 2010 organiseren STOWA en Rijkswaterstaat WVL jaarlijks een workshop over dynamisch kustbeheer. Samen met beheerders van de waterkering, duinbeheerders, onderzoekers en beleidsmakers worden kansen, problemen, effecten en ervaringen besproken. Elk jaar staat er een andere regio en een ander thema centraal.

Werkzaamheden: Meedenken over opzet, regelen inhoudelijk programma, briefing sprekers, regelen excursie, schrijven van impressies.

Herziening BKL 2017

2016, in opdracht van RWS-WVL

Wettelijk gezien dient de ligging van de basiskustlijn/BKL elke 6 jaar herzien te worden. In februari 2018 stelde de Minister van Infrastructuur en Waterstaat de laatste herziene ligging vast. De ligging werd vastgelegd in een digitaal rapport.

Werkzaamheden: Ondersteundende werkzaamheden bij het tot stand komen van de formele consultatie voor de herziening van de basiskustlijn (tweede tranche) en het schrijven van het eindrapport.

Deze rapportage beschrijft de Ontwikkeling van de Zandmotor tussen 2011 en 2015. Het rapport is gebaseerd op onderliggende monitoring- en evaluatierapporten over onder andere morfologie, vegetatie, fauna, duinen en recreatie.

Werkzaamheden: Formuleren van belangrijkste bevindingen uit onderliggende rapporten, opzet en teksten samenvattende rapportage / overleg over inhoud

Redactionele werkzaamheden Kustgenese 2

2014, in opdracht van Deltares

Het programma Kustgenese 2.0 heeft tot doel om kennis te genereren, om vanaf 2020 goed onderbouwd besluiten te kunnen nemen over beleid en beheer van het Nederlandse zandige kustsysteem. In 2014 werkte Deltares aan een voorstel voor onderzoek.

Werkzaamheden: Schrijven van de intro met onder andere de achtergrond van het programma , de rol van sediment, de relatie met ander kustonderzoek en de scope van Kustgenese 2.0.

Beleidslijn kust 2015 (niet in uitvoering genomen)

2015, in opdracht van Rijkswaterstaat, WVL

De Beleidslijn kust 2015 formuleert op hoofdlijnen randvoorwaarden voor initiatieven met een
ruimtebeslag in het kustfundament, beredeneerd vanuit de beleidsdoelen voor waterveiligheid. Wegens protest heeft de minister de beleidslijn uiteindelijk niet in uitvoering genomen maar besloten tot het opstellen van het ‘Kustpact’.

Werkzaamheden: in samenwerking met opdrachtgever opzetten van inhoudelijke lijn, maken schema’s, schrijven van tekst, verwerken van commentaren.

Synthesedocument Kust

2015, in opdracht van Deltaprogramma Kust

Het synthesedocument van het deelprogramma| Kust weerspiegelt in tekst en beeld de werkwijze van het deelprogramma| Kust. Er wordt beschreven welk proces er is doorlopen van opdracht tot voorkeursstrategie, welke keuzes onderweg zijn gemaakt, op welke bestuurlijke ambities en/of kennis deze zijn gebaseerd en welke bronnen hieraan ten grondslag liggen.

Werkzaamheden: in samenwerking met opdrachtgever opzetten van inhoudelijke lijn, doornemen en samenvatten van onderliggende rapporten, schrijven van de tekst, verwerken van commentaren.

Essay Ecologie, Cultuur en Economie van de NL kust (onderdeel ecologie)

2014, in opdracht van Atelier Kustkwaliteit

Het onderdeel ecologie integreert ecologische kennis over het kustfundament. Daarbij wordt de ecologie vanuit
verschillende invalshoeken beschouwd: vanuit de niet levende natuur, vanuit de levende natuur, vanuit specifieke soorten, vanuit het mariene systeem en vanuit de duinen. Op grond hiervan worden aanbevelingen gedaan voor
toekomstige suppleties en toekomstig kustbeheer.

Werkzaamheden: bijwonen en verslaglegging van werksessies, gesprekken met ecologen, schrijven essay (in nauw overleg met ecologen)

Memo 2013, in opdracht van Deltaprogramma Kust

Kennis en gedachten over integrale meegroeiconcepten voor de Nederlandse kust als input voor een handreiking

Werkzaamheden: bijdrage aan de tekst op grond van werksessies, achtergrondrapporten en gesprekken

Bijdrage aan diverse rapporten

2011 – 2013, in opdracht van Deltares

Het gaat om de volgende rapporten: ‘Zandsuppleties in de 21e eeuw‘, ‘Toekomstbestendige Verharde Zeeweringen‘, ‘Ruimtelijke verdeling van functies langs de kust‘, ‘Kustlijnen voor dijkringen‘ en ‘Buitendelta’s

Werkzaamheden: bijwonen en verslaglegging van werksessies, doornemen achtergrondrapporten, bijdrage aan inhoudelijke lijn, verwerken resultaten in rapportage (in nauw overleg met Deltares)

Handreiking Dynamisch Kustbeheer

2011, in opdracht van Deltares

Deze handleiding schetst gefundeerde en transparante ‘keuzemogelijkheden’ voor dynamisch kustbeheer. Dit gebeurt aan de hand van een ‘stappenplan’ dat beheerders kunnen volgen

Werkzaamheden: inhoudelijk overleg met Deltares en Rijkswaterstaat, schrijven tekst, verwerken commentaren

Plan van aanpak Deltaprogramma Weddengebied

2010, in opdracht van Deltaprogramma Waddengebied

Deze samenvatting geeft inzicht in de opgaven waar het Waddengebied mee geconfronteerd wordt als
gevolg van klimaatverandering en beschrijft voorstellen voor onderzoek, dat moet
leiden tot oplossingen en maatregelen. Ook monitoring komt uitgebreid aan de orde.

Werkzaamheden: bijwonen en verslaglegging van werksessies, schrijven plan van aanpak (in nauw overleg met opdrachtgever en stakeholders)

Redactie boeken ‘Eilanden Natuurlijk’ en ‘De Natuur van de Kust’

2008 en 2014, in opdracht van Staatsbosbeheer en OBN

Deze boeken vertalen de resultaten van onderzoek over het wadden en de Hollandse kust naar een breed publiek.

Werkzaamheden: schrijven teksten op grond van input van (veel) onderzoekers, verwerken commentaren, redactie

Evaluatie dynamisch kustbeheer Friese Waddeneilanden

2006 , in opdracht van Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Tussen 1997 en 2000 kwamen voor alle Friese Waddeneilanden rapporten over ‘dynamisch
kustbeheer’ uit. Deze rapporten geven aan hoe er kon worden omgegaan met de ligging van de
kustlijn en het beheer van de zeereep. In 2006 is het beheer geëvalueerd. Dit rapport doet verslag hiervan.

Werkzaamheden: schrijven teksten, in samenwerking met Bas Arens Strand- en Duinonderzoek.