Impressies en verslagen

Verslaglegging NHI dag, in de vorm van een kort artikel per presentatie. De sprekers gingen in op het belang van het NHI, op het dataportaal en op technische ontwikkelingen. Ook kwam de betekenis van het NHI voor het omgaan met droogte naar voren, naar aanleiding van de droge zomer van 2018.

Impressies en verslagen van bijeenkomsten van het programma Circulair Terreinbeheer

2017 en 2018, in opdracht van RWS en Provincie Gelderland

Impressies van diverse bijeenkomsten van het programma Circulair Terreinbeheer. Thema: het benutten van maaisel voor bodemverbetering en biobased producten. De impressies werden opgebouwd uit losse artikelen, voor plaatsing op de site en in de nieuwsbrief.

Verslag van de Workshop Ecologische Veerkracht

5 november 2018, in opdracht van Hogeschool Zeeland

Verslaglegging van een workshop met deskundigen over ecologische veerkracht. Doel van de workshop: het maken van een keuze van goed meetbare en voorspelbare indicatoren voor ecologische veerkracht in de delta en het formuleren van vragen voor vervolgonderzoek. Met een artikel per presentatie en resultaten van de werksessies.

Impressie / verslag Workshop 2018 te Noordwijk. Het accent van deze jaarlijkse workshop lag op de doorstuiving van zand in relatie tot veiligheid en ecologie. Naast een inhoudelijk programma was er een excursie naar het project Noordvoort. Impressie in de vorm van een artikel per presentatie en foto’s van de excursie.

Impressie Watercafé Water Raakt

2017, in opdracht van Waterschap Rijn en IJssel

Impressie  van twee bijeenkomsten met deskundigen van gemeenten en waterschappen over de invulling van het stedelijk waterbeheer in de regio. Met onder andere aandacht voor de nieuwe Omgevingswet. In samenwerking met Ecoengineers (visualisaties).

Impressie van een tweedaagse workshop Dynamisch Kustbeheer te Zeeuws-Vlaanderen. Het accent van de workshop lag op de integratie van veiligheid, dynamiek, natuur en recreatie. De workshop bestond uit presentaties en excursies langs de Zeeuwse kust. Impressie in de vorm van artikelen en foto’s.

Impressie van een driedaagse workshop Dynamisch Kustbeheer op Terschelling. Het accent van de workshop lag op de beleving van dynamiek. Een verslag van de presentaties en de excursies.

Impressie / verslag symposium Aanpak invasieve exoten; samen kom je verder

2016, voor het netwerk van milieuprofessionals (VVM)

Impressie van het startsymposium Aanpak invasieve exoten, als aftrap van de Week van de Invasieve Exoten. De sprekers gingen in op de rol van overheden, belangenorganisaties, onderzoeksbureaus en burgers bij de aanpak van invasieve exoten. Ook kwamen mogelijke maatregelen aan bod voor het voorkomen, bestrijden of beheersen van invasieve exoten.

Impressie bijeenkomst Slim Watermanagement in de regio Amsterdam-Rijnkanaal Noordzeekanaal

2016, VVM

Impressie van een bijeenkomst, over de samenwerking van 5 waterschappen en Rijkswaterstaat aan de realisatie van Slim Watermanagement

Impressie van een tweedaagse workshop Dynamisch Kustbeheer op Texel. Het accent van de workshop lag op dynamiek en zout water. Een verslag van de presentaties en de excursies.

Impressie van een tweedaagse workshop Dynamisch Kustbeheer op Schouwen, met als accent ‘het Zuidwestelijke deltagebied’.

Impressie van een tweedaagse workshop Dynamisch Kustbeheer op Vlieland, met als accent ‘het dynamische Waddengebied’.

Impressie van een workshop Dynamisch Kustbeheer te Hoek van Holland, met een excursie naar de Zandmotor. Het thema was ‘dynamisch kustbeheer in de praktijk’.

Verslag van de drie schetsschuitsessies die de Waddenvereniging organiseerde binnen het programma ‘Samenwerken aan Klimaatbuffer Wadden’. De methode Schetsschuit werd ontwikkeld door Dienst Landelijk Gebied. De resultaten werden vastgelegd in schetsen door landschapsarchitecten en begeleidende tekst.

Presentations Autonomous Downward Trend Eastern Scheldt

2011, in opdracht van ministerie VenW

Verslaglegging van vragen en opmerkingen, gemaakt tijdens de discussiebijeenkomst over studies binnen het project ‘Autonomous Downward Trend Eastern Scheldt'(ANT). Engelstalig

Impressie / verslag Symposium Sandy Solutions

2011, in opdracht van de Waddenvereniging

Verslaglegging afscheidssymposium Anky Woudstra van de Waddenvereniging. Over sediment, dynamiek en veerkracht in het Waddengebied.

Impressie van een workshop Dynamisch Kustbeheer te Castricum met als thema ‘communicatie over dynamisch kustbeheer’.

Impressie van een workshop Dynamisch Kustbeheer te Castricum met als thema ‘Hoe verder met dynamisch kustbeheer?’.