Project Description

Uitvoeringskader Vergunningverlening Kust 2021

Vanwege het belang van de waterveiligheid en het onderhoud van het kustfundament met zandsuppleties
geldt er voor veel activiteiten in het kustfundament een vergunningplicht of meldingsplicht. Daarvoor is het van belang
om inzicht te hebben in voorwaarden en vereisten die daarbij gelden. Rijkswaterstaat maakt gebruik van het ‘Uitvoeringskader Vergunningverlening Kust’. In 2021 werd een vernieuwde versie opgesteld, in nauwe samenwerking met RWS.

2021, in opdracht van RWS-WVL