Artikelen

Titel

Jaar, opdrachtgever

Verschenen in

Omschrijving

2018-Topsector Water

Ocean Magazine

Over de noodzaak van diepzeemijnbouw voor de energietransitie

2018-Topsector Water

Ocean Magazine

Over het belang van het verbinden van data en het delen van kennis en ervaringen voor de toekomst van de oceanen

2018-Topsector Water

Ocean Magazine

Over bouwen met de natuur en samenwerken in de Dutch Diamond

2018-Topsector Water

Ocean Magazine

Over de mogelijkheden van wind, zon en getij op zee

2018-RWS en Prov. Gelderland

Magazine ‘Transitie met boerenverstand’ (circulair terreinbeheer)

Over de toepasbaarheid van kennis over circulair terreinbeheer in de praktijk

2018-RWS en Prov. Gelderland

Magazine ‘Transitie met boerenverstand’ (circulair terreinbeheer)

Over de aanbestedingsprocedure van de provincie Gelderland, waarmee aannemers worden uitgedaagd om duurzaam om te gaan met maaisel

2018-RWS en Prov. Gelderland

Magazine ‘Transitie met boerenverstand’ (circulair terreinbeheer)

Over het belang van organische stof voor de bodem. Hoe werkt het?

2018-RWS en Prov. Gelderland

Magazine ‘Transitie met boerenverstand’ (circulair terreinbeheer)

Over het omgaan met stromen organisch materiaal die vrijkomen bij het herstel van natuurwaarden in Overijssel

2018-RWS en Prov. Gelderland

Magazine ‘Transitie met boerenverstand’ (circulair terreinbeheer)

Toelichting op een infographic, aan de hand van een interview

2018-RWS en Prov. Gelderland

Magazine ‘Transitie met boerenverstand’ (circulair terreinbeheer)

Over het maken van goede compost uit groene reststromen

2018-RWS en Prov. Gelderland

Magazine ‘Transitie met boerenverstand’ (circulair terreinbeheer)

Over de transitieagenda Biomassa en Voedsel, op grond van interview met Emmo Meijer

2018-RWS en Prov. Gelderland

Magazine ‘Transitie met boerenverstand’ (circulair terreinbeheer)

Over het gezamenlijk werken aan bodemverbetering door Waterschap Vallei en Veluwe en agrariërs

2017-IVN-HKR

Kwartaalblad ‘De Ratelaar’

Over reliëf en aardkundige waarden op de Utrechtse Heuvelrug en langs de Kromme Rijn

2017-RWS Oost-NL

Magazine ‘Waarde van Maaisel’ (circulair terreinbeheer)

Pilot over de waarde van topsurf: een mengsel van mest en groene reststromen (oa als middel tegen bodemdaling)

2017-RWS Oost-NL

Magazine ‘Waarde van Maaisel’ (circulair terreinbeheer)

Pilot over maaibeheer, akkerbouw en natuurwaarden

2017-RWS Oost-NL

Magazine ‘Waarde van Maaisel’ (circulair terreinbeheer)

Pilot over het gebruik van maaisel voor bodemverbetering in Overijssel

2017-RWS Oost-NL

Magazine ‘Waarde van Maaisel’ (circulair terreinbeheer)

Pilot over de kleine kringloop bij Waterschap De Dommel

2017-RWS Oost-NL

Magazine ‘Waarde van Maaisel’ (circulair terreinbeheer)

Pilot met de CMC composteermethode op Terschelling

2017-RWS Oost-NL

Magazine ‘Waarde van Maaisel’ (circulair terreinbeheer)

Pilot over het gebruik van maaisel op schrale bouwlanden

2017-RWS

IDON Nieuwsbrief nr. 25

Over de aanleg van een eiland op de Noordzee, om de doelstellingen op het gebied van windenergie op zee ook op de lange termijn (na 2030) haalbaar en betaalbaar te maken.

2017-RWS

IDON Nieuwsbrief nr. 25

Over hergebruik en de ontmanteling van olie- en gasinfrastructuur

2017-RWS

IDON Nieuwsbrief nr. 24

Over hoe het kabinet de ambitieuze doelen voor windenergie op zee wil bereiken (tot 2030 en met een doorkijkje naar 2050)

2017-RWS

IDON Nieuwsbrief nr. 24

Over afspraken tussen tien landen rondom de Noordzee

2017-RWS

IDON Nieuwsbrief nr. 24

Over het onderzoeksprogramma naar cumulatieve effecten van windparken op de Noordzee

2016- STOWA

H2O-Online / Watermatters

In samenwerking met Petra Goessen (HHNK), Tycho Hoogstrate (PWN) en Bert van der Valk (Deltares)

2016-RWS

IDON Nieuwsbrief nr. 22

Over het protocol dat in werking treedt na stranding van een levende, grote walvis

2016-RWS

IDON Nieuwsbrief nr. 22

Over het (tijdelijk) hergebruik van platforms voor natuur of energie

2016-RWS

IDON Nieuwsbrief nr. 22

Over haaien en roggen in de Noordzee

2015-RWS

IDON Nieuwsbrief nr. 21

Over de nieuwe Wet windenergie op zee

2015-RWS

IDON Nieuwsbrief nr. 21

Over het aanstaande Energieakkoord van het kabinet, met visie op energievoorziening in NL

2015-RWS

IDON Nieuwsbrief nr. 21

Over het bepalen van de cumulatieve effecten van de aanleg van windparken, als hulpmiddel bij besluitvorming

2015-RWS

IDON Nieuwsbrief nr. 21

Over windenergieparken voor de Hollandse kust (op 18,5 km afstand)

2015-RWS

IDON Nieuwsbrief nr. 21

Op het zo’n manier gebruik maken van de zee en van de natuur, dat het mariene ecosysteem daar beter van wordt.

2014, Stichting Water en Media

Online Magazine Over de Zee nr. 4

Zand vormt het fundament van onze kust. Over zandtransport, zandbalansen en zandhonger.

2014, Stichting Water en Media

Online Magazine Over de Zee nr. 4

Over het succes van zandsuppleties

2014, Stichting Water en Media

Online Magazine Over de Zee nr. 2

Over het aanbrengen van miljoenen kubieke meters zand voor versterking van de kust langs de Hondsbossche Zeewering

2014-RWS

IDON Nieuwsbrief nr. 20

Over de stand van zaken en plannen voor de aanleg van windparken

2013, Stichting Water en Media

Online Magazine Over de Zee nr. 1

Over de teelt van zeewier, als stap op weg naar een nieuwe, duurzame agrarische sector

2013, Stichting Water en Media

Online Magazine Over de Zee nr. 1

Over vijftien jaar natuurontwikkeling in De Kerf tussen Bergen aan Zee en Schoorl

2013, Landwijzer

DUIN (tijdschrift Stichting Duinbehoud)

Zand is niet saai, maar vertelt een kleurrijk verhaal. Het vormt een inspiratiebron voor kunstenaars

2013, Landwijzer

DUIN (tijdschrift Stichting Duinbehoud)

Artikel over plantensoorten in de duinvalleien van Oost-Ameland en hun relatie met dynamiek

2013-RWS

IDON Nieuwsbrief nr. 18

Over natuurbescherming in het hele Nederlandse deel van de Noordzee

2013-RWS

IDON Nieuwsbrief nr. 18

Nederland gaat fors inzetten op windenergie op zee. In 2023 moet een vermogen van 4450 MW operationeel zijn.

2013-RWS

IDON Nieuwsbrief nr. 17

Over strandhuisjes van zand en suppleren met windenergie

2013-RWS

IDON Nieuwsbrief nr. 17

Over nieuwe windparken, buiten én binnen de 12-mijlszone

2012, RWS

IDON Nieuwsbrief nr. 16

Over visserij in beschermde offshore natuurgebieden

2012, RWS

IDON Nieuwsbrief nr. 16

Over de kern van het nieuwe beleid van de Europese Unie

2012, RWS

IDON Nieuwsbrief nr. 15

Over de stand van zaken van Nederlandse KRM

2012, RWS

IDON Nieuwsbrief nr. 15

Over omgaan met twaalf verstrekte vergunningen voor de bouw van ‘ronde 2-parken’.

2012, RWS

IDON Nieuwsbrief nr. 15

Over de aanwijzing van nieuwe gebieden voor de bouw van ‘ronde-3-parken’.

2012, Landwijzer

Geografie

Over het GLOBE-onderwijsprogramma. In samenwerking met aardrijkskundeleraar Gijs van de Logt

2011, RWS

IDON Nieuwsbrief nr. 14

Over beheer van 25.000 vierkante kilometer Caribische Zee

2011, RWS

IDON Nieuwsbrief nr. 14

Over ‘tijpoorten’: tabellen waarin precies staat hoe laat de vaargeulen open zijn voor schepen.

2011, Landwijzer

Geografie

Over het risico op aardbevingen in Limburg

2011, Landwijzer

Geografie

Over invasieve exoten en de schade die zij kunnen veroorzaken

2009, Alterra

Vakblad Bos en Natuur

Over meewerken met de natuur voor een veilige kust